Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Calitatea Persoanei Vizate: Vizitator al site-ului (furnizor sau utilizator)
Metoda de comunicare: AFIȘARE PE WEBSITE-UL OPERATORULUI 
Data comunicării: 22.09.2020

În conformitate cu dispozițiile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN și AL CONSILIULUI (”GDPR”), în calitate de operator (”Operatorul”) de Date cu Caracter Personal (”DCP”), aduc la cunoștința Persoanei Vizate, iar aceasta ia la cunoștință informațiile obligatorii de mai jos, privind DCP prelucrate.

Legea înseamnă: GDPR și orice altă normă privind protecția DCP. Sensul termenilor de mai jos este cel folosit în cadrul acestor acte normative.

DCP prelucrate sunt: nume, email, telefon, adresă de corespondență, adresă de livrare, date de facturare, cont IBAN, date de plată, licitații desfășurate, comenzi plasate, precum și orice alte DCP obținute în scopul și în baza temeiurilor menționate.

INFORMAȚII DE BAZĂ PRIVIND PRELUCRAREA DCP

Identitatea și datele de contact ale Operatorului și ale reprezentantului acestuia

Date de identificare: SC Nod Makerspace SRL cu sediul în București, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu Nr. 18, Bl. B3bis, Sc. 1, Et. 9, Ap. 40, CUI RO33941335.

Reprezentant legal: Florin Cobuz, email florin@nodmakerspace.ro.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția DCP

NU ESTE CAZUL.

Operațiunile de prelucrare și temeiurile prelucrării DCP

Operațiunile de prelucrare pot fi, în principal:

  • accesarea DCP de către persoanele autorizate ale Operatorului;
  • stocarea DCP în arhiva fizică sau în format electronic, pe infrastructura Operatorului sau a unor persoane împuternicite de acesta;
  • transferul DCP către terțele părți menționate;
  • alte operațiuni de prelucrare, realizate în scopul și în baza temeiurilor menționate.

Temeiurile prelucrării sunt:

art. 6 (1) (a) GDPR – prelucrarea se realizează pe baza consimțământului Persoanei Vizate;

art. 6 (1) (b) GDPR – prelucrarea este necesară pentru încheierea / executarea contractului de vânzare dintre Operator și Persoana Vizată;

art. 6 (1) (c) GDPR – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi  

revine Operatorului;

art. 6 (1) (f) GDPR – prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim al Operatorului de a facilita vânzarea de către producători a produselor afișate pe platformă.

Scopul prelucrării DCP

Scopul prelucrării este: vânzarea produselor afișate pe platformă.

Interesul legitim în baza căruia are loc prelucrarea DCP, dacă este cazul

Interesul legitim este: vânzarea produselor afișate pe platformă.

Destinatarii DCP, dacă este cazul

DCP sunt transferate către:

DCP vor fi transferate către producători, cumpărători și curieri pentru încheierea unor contracte.

DCP mai pot fi transferate către terțe părți, cum ar fi autoritățile publice competente (ex: autoritățile fiscale, în cazul unui control din partea acestora) și furnizorii de servicii în beneficiul Operatorului (ex: servicii de suport tehnic, de consultanță financiară / fiscală / contabilă, de traducere, de curierat), precum și către echipamente informatice (ex: servere) aparținând unor furnizori de servicii în beneficiul Operatorului (ex: servicii de email și / sau de stocare în cloud, cum ar fi Microsoft, Google Drive sau Dropbox) – pentru îndeplinirea unor obligații contractuale și legale.

Transferul se realizează în condiții de securitate, iar destinatarii asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare protecției DCP și respectării drepturilor Persoanei Vizate, conform Legii și angajamentelor contractuale încheiate cu Operatorul.

Intenția transferului DCP către o țară terță, dacă este cazul

Nu se intenționează transferul DCP către țări din afara UE.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND PRELUCRAREA DCP

Termenul de stocare a DCP, dacă este cazul

DCP vor fi stocate pe durata executării contractelor și pentru o perioadă ulterioară de cel puțin 3 ani sau, dacă este cazul, durata termenelor de prescripție, durata litigiilor sau durata termenelor legale de arhivare (fiscale, de muncă, etc.).

După expirarea duratei de stocare, DCP sunt șterse.

Dreptul la opoziție al Persoanei Vizate

Dreptul la opoziție. În orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazul prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR (interesul legitim al Operatorului sau interesul public), Persoana Vizată are dreptul să solicite încetarea oricărei prelucrări de DCP, conform Legii (de exemplu: dacă Persoana Vizată invocă motive legate de situația personală în legătură cu anumite DCP prelucrate). Totuși, nu întotdeauna o solicitare întemeiată pe dreptul de a obiecta la prelucrare va fi satisfăcută de Operator, dacă Operatorul are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra  

intereselor, drepturilor și libertăților Persoanei Vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Operatorului în instanță.

 

Alte drepturi ale Persoanei Vizate

Dreptul de acces. În orice moment, Persoana Vizată are dreptul de acces la DCP pe care Operatorul sau partenerii săi le prelucrează. În acest sens, Persoana Vizată are dreptul să obțină informații cu privire la aspecte precum: natura, prelucrarea și dezvăluirea  DCP către terți.

Dreptul la rectificare. La cererea Persoanei Vizate, Operatorul va rectifica orice eroare sau inexactitate privind DCP.

Dreptul de a fi uitat”. În orice moment, Persoana Vizată are dreptul să solicite ștergerea DCP pe care Operatorul sau partenerii săi le prelucrează, pentru anumite motive (ex: dacă scopul prelucrării DCP a fost îndeplinit). Totuși, nu întotdeauna o solicitare întemeiată pe dreptul de a fi uitat va fi satisfăcută de Operator (ex: dacă DCP sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Operatorului în instanță).

Dreptul de a restricționa prelucrarea. În condițiile prevăzute de Lege, Persoana Vizată are dreptul să restricționeze prelucrarea DCP (ex: dacă Persoana Vizată contestă exactitatea sau corectitudinea DCP). În acest caz, prelucrarea nu va mai putea fi efectuată decât cu consimțământul Persoanei Vizate, cu anumite excepții (ex: stocarea DCP).

Dreptul la portabilitatea DCP. În condițiile prevăzute de Lege, Persoana Vizată are dreptul să solicite ca DCP care o privesc și pe care le-a furnizat să fie transmise către alt operator de DCP într-un format structurat, utilizat în mod curent și care să poată fi citit automat. În acest caz, Operatorul va transmite DCP în formatul de mai sus, către operatorul indicat de Persoana Vizată. 

Dreptul de a retrage consimțământul. Atunci când DCP sunt prelucrate pe baza consimțământului Persoanei Vizate, aceasta și-l poate retrage în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările efectuate în trecut, dar poate împiedica prelucrarea în viitor. În principiu, DCP nu sunt prelucrate în temeiul consimțământului Persoanei Vizate, dar pe viitor va fi posibil să se întâmple acest lucru, caz în care dreptul de retragere a consimțământul va deveni aplicabil.

Dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. Pentru prelucrările DCP care intră în competența autorităților române, Persoana Vizată poate adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

Consecințele nefurnizării DCP, dacă este cazul

Nefurnizarea DCP împiedică încheierea / executarea contractului pentru livrarea bunurilor, respectarea drepturilor Persoanei Vizate pentru exercitarea cărora sunt necesare DCP și/sau protecția intereselor vitale ale Persoanei Vizate și/sau ale altei persoane fizice de către Operator.

Sursa DCP (alta decât Persoana Vizată), dacă este cazul

NU ESTE CAZUL